പെയിൽ-പാക്കിംഗ് അലോയ്കൾ

  • Pail-Packing alloys

    പെയിൽ-പാക്കിംഗ് അലോയ്കൾ

    ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു തരം പെയ്‌ൽ-പാക്കിംഗ് വയർ. നൂതന വിൻ‌ഡിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വീകരിച്ച്, വയർ‌ക്ക് ഉയർന്ന പീസ് ഭാരവും നല്ല ലീനിയറും ഉണ്ട്. പെയ്‌ൽ പായ്ക്കുകൾ‌ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്പൂളുകൾ‌ക്കെതിരായി പായ്ക്കുകൾ‌ മാറ്റുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ലാഭിക്കാൻ‌ കഴിയും, അവിടെ നിങ്ങൾ‌ നിരന്തരം ഉൽ‌പാദനം നിർ‌ത്തേണ്ടതാണ്.