പെയിൽ-പാക്കിംഗ് അലോയ്കൾ

  • പെയിൽ-പാക്കിംഗ് അലോയ്കൾ

    പെയിൽ-പാക്കിംഗ് അലോയ്കൾ

    പെയിൽ-പാക്കിംഗ് വയർ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.നൂതന വൈൻഡിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, വയറിന് ഉയർന്ന പീസ് ഭാരവും നല്ല ലീനിയറും ഉണ്ട്. പെയിൽ പായ്ക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്പൂളുകൾക്കെതിരെ പായ്ക്കുകൾ മാറ്റുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ലാഭിക്കാം, അവിടെ നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ഉത്പാദനം നിർത്തണം.