ബോൾ-പോയിന്റ് പെൻ ടിപ്പിനായി അൾട്രാ ഫ്രീ കട്ടിംഗ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വയർ